Organització de MedCities

Els òrgans de gestió de l’associació MedCities són l’assemblea general, la junta directiva, la presidència i la secretaria general. Per a més informació sobre nosaltres, seguiu llegint.

Assemblea general

This isAquest és l’òrgan de govern suprem de MedCities i està format per tots els membres de MedCities. Les sessions de l’assemblea general poden ser ordinàries o extraordinàries. Les reunions ordinàries se celebren un cop l’any. Les reunions extraordinàries se celebren quan, a parer del president, les circumstàncies ho aconsellin, quan la junta directiva hi estigui d’acord o quan ho proposin per escrit una desena part dels membres. Podeu trobar  més informació sobre les passades assemblees generals de MedCities a www.medcities.org/en/general-assemblies.

Junta directiva

MedCities està gestionada i representada per una junta directiva formada per 7 a 9 membres: un president, de cinc a set membres i el secretari general. Es designen un vicepresident i un tresorer. Tots els càrrecs que integren la junta directiva són no remunerats. Són nomenats i revocats per la junta general extraordinària i el seu mandat té una durada de quatre anys. La junta directiva es reuneix amb la freqüència que determini el seu president i per iniciativa o sol·licitud de tres dels seus membres.

La junta directiva de MedCities per al període 2023-2026 va ser aprovada pels membres a l’assamblea general extraordinària celebrada en línia el 31 de gener de 2023. La composició de la junta actual és la següent:

  • Municipi de Montpellier (president)
  • Unió de Municipis de Dannieh (vicepresident)
  • Municipi de Tunis (vicepresident)
  • Àrea Metropolitana de Barcelona (secretari)
  • Municipi de Tétouan (tresorer)
  • Municipi de Limassol (membre)
  • Municipi de València (membre)
  • Municipi de Gran Municipalitat de Zarqa (membre)
  • Municipi de Bethlehem (membre)

Presidència

El President és el representant legal de MedCities en tot tipus d’organismes públics i privats. Convoca, presideix i clou les sessions de l’assemblea general i de la junta directiva, a més de dirigir-ne els debats. El president adopta qualsevol mesura urgent que el bon funcionament de MedCities aconselli o resulti necessària o útil per al desenvolupament de les seves activitats, sense perjudici de la rendició de comptes a la junta directiva posterior.El vicepresident substituirà el president en la seva absència, per malaltia o per qualsevol altre motiu, i tindrà les seves mateixes atribucions.

La Presidència l’han ocupat Barcelona, ​​Marsella, Tànger, Limassol, Roma i Tetuan. L’actual president de MedCities és Montpeller, representat pel Sr. Michaël Delafosse, alcalde de Montpeller.

Secretaria general

Aquest òrgan administratiu assisteix el president i la junta en les seves tasques respectives. Està a càrrec del funcionament ordinari de MedCities; ordenar pagaments i autoritzar qualsevol document, certificat i correspondència amb la seva signatura; gestionar la feina purament administrativa; expedir certificats, i portar els llibres que s’estableixin legalment i l’arxiu dels membres, així com custodiar els documents legals, enviar les notificacions sobre els nomenaments de les juntes directives i altres acords estatutaris que es puguin inscriure als registres corresponents, així com la presentació dels comptes anuals i el compliment de les obligacions documentals en els termes legalment aplicables.

El secretari general, des del 2019, és el Sr. Josep Canals Molina.

Els documents pertinents relatius al funcionament de MedCities –els estatuts i el reglament intern, i els seus pressupostos, comptes anuals i informes d’auditoria independents més recents– es poden descarregar fent servir els enllaços d’aquí sota.

The legal name of MedCities is ‘ASSOCIACIÓ MEDCITIES I/O MEDCITES’ and the association is registered to the Spanish National Registary of Associations, Group 1R, Section 1A, National Number 609851. The association is regulated by the Spanish law of associations 1/2002 of 22 MaLa denominació legal de MedCities és ‘ASSOCIACIÓ MEDCITIES I/O MEDCITES’ i l’associació està inscrita al Registre nacional d’associacions d’Espanya, grup 1R, secció 1A, número Nacional 609851. L’associació està regulada per la Llei espanyola d’associacions 1/2002, de 22 de març, que regula el dret d’associació, també s’aplica la Llei 9/21017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, s’aplica a l’associació, que no està exempta d’IVA segons la Llei d’IVA 37/1992. Està obligada a presentar l’impost de societats, però n’està exempta del pagament segons la Llei 27/2014 de 27 de novembre. MedCities també està subjecte a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, i al Reglament general de protecció de dades (2016/679) del Parlament Europeu.

Documentació institucional vigent

Consulteu els estatuts i el reglament intern.

Exercicis anuals

Plans d’acció, pressupostos, informes d’activitats i comptes anuals d’auditoria consolidats

Vols estar al dia dels
projectes de MedCities?

Subscriu-te al nostre butlletí mensual per rebre totes les notícies.