TT-EMPLOI

Foment de l’ocupació local dels joves i les dones i la gobernança multi-nivell d’ocupació a Tànger i Tetuan

En marxa- Gener 2023 – Desembre 2024

TT-EMPLOI

Foment de l’ocupació local dels joves i les dones i la gobernança multi-nivell d’ocupació a Tànger i Tetuan

Visió general del projecte

TT-EMPLOI: foment de l’ocupació local dels joves i les dones i la gobernança  multi-nivell d’ocupació a Tànger i Tétouan

Objectiu general

El projecte respon a l’objectiu global de promoure la cooperació interinstitucional per garantir els drets econòmics, socials i culturals de les dones i dels joves al Marroc, així com fomentar el rol operatiu dels ajuntaments de Tànger i Tetuan en matèria de creació d’ocupació i orientació professional en l’àmbit local, en línia i compromís amb l’Agenda 2030 i l’Estratègia MedCat 2030.

Objectius específics

El projecte respon als següents objectius principals:

  • Enfortir el rol dels ajuntaments per tal que esdevinguin agents actius per a garantir els drets econòmics, socials i culturals de les dones i dels joves al Marroc.
  • Promoure la governança multinivell i millorar la col·laboració entre els ajuntaments i entitats públiques estatals dedicades al foment de l’ocupació, la formació professional, l’orientació professional, implicant-hi la regió de Tanger-Tetuan-Alhoceima i el Departament d’Exteriors i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya.
  • Transferència d’aprenentatges i de coneixements entre institucions locals/nacionals/estatals de la regió Mediterrània (inclosos els serveis d’ocupació del Marroc i de Catalunya), cercant la participació del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea en trobades de caire institucional i mediterrani organitzades per MedCités i la implicació dels ajuntaments als MedCat Days a Catalunya, entre altres.

El primer eix d’acció del projecte cerca enfortir les capacitats dels ajuntaments en matèria de creació d’oportunitats laborals, d’orientació laboral i de suport a l’emprenedoria per tal de garantir els drets econòmics, socials i culturals de les dones i dels joves al Marroc. Es proposa realitzar un diagnòstic del mercat de treball local a les dues ciutats de l’acció, Tànger i Tetuan, i de les estructures locals de governança de l’ocupació, així com dur a terme programes de formació destinats a dones i joves, per afavorir i acompanyar la formalització, la professionalització i la transició ecològica de sectors econòmics estratègics. Es reforçaran o crearan serveis municipals d’orientació professional per fomentar la implicació operativa dels ajuntaments en la millora de la integració al mercat laboral de dones i joves; acompanyar l’emprenedoria prioritzant la participació de les dones; l’organització de fires de l’ocupació locals anuals que generin oportunitats de cooperació interinstitucional; i la posada en marxa campanyes de comunicació per fer dels ajuntaments pols d’informació i orientació de referència per a joves i dones.

El segon eix d’intervenció promourà la participació dels ajuntaments en la governança i presa de decisió sobre les polítiques d’ocupació. De manera general, durant la implementació del projecte hom promourà l´intercanvi i la posada en contacte dels actors públics i de les autoritats nacionals/regionals i locals implicades. En aquest sentit, hom preveu activitats a la regió de Tanger-Tetuan-Al Hoceima i enfortir la governança multinivell amb la participació del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya en aquelles trobades de caire institucional i mediterrani organitzades per MedCities amb implicació d´actors locals. Es proposa reforçar les capacitats dels equips dels ajuntaments per fomentar una acció efectiva d’incidència política, posicionament i intervenció en la governança multi-nivell de les polítiques actives d’ocupació, dotant-los d’una estratègia clara.

El tercer eix de l’acció fomentarà la transferència de coneixements entre ajuntaments Mediterranis i membres de la xarxa de MedCities, i institucions de l’àmbit de la promoció econòmica i del mercat laboral de Catalunya, element que caracteritza l’acció de l’associació en la seva condició de xarxa d’ajuntaments. Es promourà la col·laboració entre entitats públiques de la regió Mediterrània, i amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el Departament d’Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya en marcs globals de governança multi-nivell com els MedCat Days. Una visita d’estudi inclourà iniciatives municipals d’ocupació a Catalunya i presentarà el Servei d’Ocupació de Catalunya. Un seminari internacional sobre polítiques locals d’ocupació permetrà consolidar aliances i acords estratègics de futurs que fomentin el rol dels ajuntaments.

Principals ODS:

ODS 4: Educació de Qualitat

ODS 5: Igualtat de Gènere

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 17: Aliances per aconseguir els objectius

Vols estar al dia dels
projectes de MedCities?

Subscriu-te al nostre butlletí mensual per rebre totes les notícies.